การจัดซื้อเพื่อบริหารงานก่อสร้าง

การจัดซื้อเพื่อบริหารงานก่อสร้าง

การบริหารงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่ออกมาตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง การทำงานต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา และไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ จะต้องอาศัยการรวางแผนงานที่ดีที่จะช่วยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการ โดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Work Breakdown Structure (WBS) มาช่วยในการวางแผน

Work Breakdown Structure เป็นการวางแผนงานแบบละเอียดมากที่มีการประเมินราคาและปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างในแต่ละโครงงานให้ครอบคลุมทั้งหมด เพื่อป้องกันการตกหล่นของงานที่ต้องทำ โดยแบ่งงานออกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของงาน ทำให้สามารถแจกแจงงานตามผู้ที่รับผิดชอบงานได้ ทั้งนี้การที่ผู้รับเหมามีประสบการณ์ในการทำงานสูง จะช่วยให้สามารถกำหนดเลือกวิธีการทำงานที่ดีและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม และยังช่วยให้กำหนดงบประมาณและระยะเวลาในการทำโครงการได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลของ Work Breakdown Structure สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานจัดซื้อขององค์กรได้ เพื่อควบคุมปริมาณวัสดุในการจัดซื้อไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนด และควบคุมราคาวัสดุหรืออัตราค่าแรงงานให้มีความเหมาะสมไม่เกินราคาที่มีการประเมินไว้ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการจัดซื้อได้ รู้ต้นทุนที่แท้จริง ลดการทุจริต ลดความผิดพลาดจากการสั่งซื้อตกหล่นหรือซ้ำซ้อน มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และมีรายงานให้ผู้ใช้งานหรือผู้บริหารตามข้อมูลจริงนำไปวิเคราะห์ประเมินผลการทำงานได้

ระบบ SPIS มีฟังก์ชันรองรับสำหรับการทำงานก่อสร้างที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมปริมาณวัสดุอุปกรณ์ในการสั่งซื้อและควบคุมราคาค่าใช้จ่ายในโครงการไม่ให้เกินจำนวนและงบประมาณที่ตั้งไว้ ผู้ใช้งานสามารถออกใบขอซื้อจากข้อมูล BOQ บนระบบได้อย่างง่าย การจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนไม่ตกหล่น แสดงข้อมูลการขอซื้อตามจริง มีรายงานแสดงผลการดำเนินได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบอื่นๆ ที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ใช้ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต ป้องกันการแทรกแซงการทำงานและข้อมูลจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง ดังนั้น ระบบ SPIS จึงเป็นระบบจัดซื้อที่ตอบโจทย์บริษัทที่มีการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อช่วยให้การบริหารระบบจัดซื้อของบริษัทมีประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานมีประสิทธิผล