ระบบ procurement กับระบบบัญชี

ระบบ procurement กับระบบบัญชี

การบริหารงานในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดความผิดพลาด ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานมีประสิทธิผล ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือแสดงผลการทำงานถูกต้องที่สะท้อนความเป็นจริงในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่มักนำข้อมูลจากผลประกอบการมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจดำเนินธุรกิจในครั้งต่อไป

การใช้ระบบ Procurement จะช่วยให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทมีการทำงานที่เป็นระบบ สามารถควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายโดยการจัดหาสินค้าวัตถุดิบหรืองานบริการในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้วงเงินงบประมาณที่กำหนด และหาซื้อจากแหล่งขายที่มีความน่าเชื่อถือที่สามารถตรวจสอบข้อมูลซัพพลายเออร์ได้ ซึ่งเป็นการลดโอกาสการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนนี้ การทำงานของระบบ Procurement จะช่วยให้สามารถตรวจสอบการทำงานของบุคคลากรและผลการทำงานย้อนหลังได้ รวมถึงตรวจหาแหล่งที่มาของข้อมูล นอกจากนี้ การนำระบบบัญชีที่ดีมาใช้ในบริษัท จะช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีมีความถูกต้องและเป็นระบบ ลดความผิดพลาดในการทำบัญชีที่ส่งผลให้งานล่าช้าและเป็นช่องทางในการทุจริต ระบบบัญชีมีการเก็บข้อมูลการทำงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานและตรวจหาแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ข้อมูลงานบัญชีและการเงินที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่วนใหญ่มักนำข้อมูลนี้มาใช้ในการวางแผนงานในอนาคต

ดังนั้น การที่บริษัทนำเอาระบบ Procurement และระบบบัญชีทั้งสองระบบมาใช้ร่วมกันในองค์กร จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงกระบวนการงานบัญชีให้สูงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ศักยภาพการทำงานของบุคคลากรมีระดับมาตรฐานสูงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์การทำงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการเพิ่มระดับการป้องกันการทุจริตให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือสูงยิ่งขึ้น สามารถนำมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งในการดำเนินงานครั้งล่าสุด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และนำไปอ้างอิงในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น