งานคลังสินค้าหลังจากการจัดซื้อ

การรับสินค้า (Material Receiving Report: MRR)

เมื่อได้รับสินค้าจากผู้ขายแล้ว สามารถออกใบรับสินค้าเข้าคลังตามจำนวนสินค้าที่ผู้ขายจัดส่ง และสามารถบันทึกข้อมูลสินค้าที่ได้รับอย่างละเอียด เช่น เลขที่ล็อต, Serial No. และวันที่ผลิต-วันหมดอายุ ใบรับสินค้าสามารถออกได้หลายใบจนกว่าจะรับครบจำนวนที่สั่งซื้อ ทั้งนี้ยังสามารถระบุงวดการชำระเงินที่รับสินค้าและความพร้อมให้ผู้ขายวางบิลได้

การเบิกสินค้า (Material Issuance Report: MIR)

การเบิกสินค้าออกจากคลังเพื่อนำไปใช้งานสามารถทำได้ง่าย โดยระบุสินค้าและจำนวนที่ต้องการในคลังและส่งขออนุมัติทางออนไลน์ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าได้รับเอกสารอนุมัติให้เบิกจ่ายจึงสามารถจ่ายสินค้าตามจำนวนที่แจ้งในเอกสาร และสามารถบันทึกสินค้าที่จ่ายออกจากคลังแบบมีเลขที่ล็อต หรือ Serial No. ได้

การย้ายสินค้า (Material Transfer Report: MTR)

การเปลี่ยนสถานที่จุดจัดเก็บสินค้าในคลังหรือเปลี่ยนโปรเจคสามารถทำได้อย่างง่าย โดยระบุสินค้าและจำนวนที่ต้องการเปลี่ยนจากข้อมูลปัจจุบันไปยังข้อมูลต้องการเปลี่ยน และส่งขออนุมัติทางออนไลน์ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าได้รับเอกสารการอนุมัติให้ย้าย สามารถทำการย้ายสินค้าตามจำนวนที่แจ้งในเอกสาร และสามารถบันทึกสินค้าที่ย้ายออกจากคลังแบบมีเลขที่ล็อต หรือ Serial No. ได้

การรับคืนสินค้า (Material Return Report: MRT)

สำหรับสินค้าที่เบิกออกไปใช้และต้องการนำกลับมาคืนเข้าคลัง สามารถทำเอกสารใบรับคืนเข้าคลังได้อย่างง่าย โดยพนักงานคลังระบุโปรเจคและรหัสสินค้า/ชื่อสินค้า ที่ต้องการคืน ระบบจะแสดงข้อมูลที่มีการเบิกออกไปให้เลือกแบบอัตโนมัติ บันทึกจำนวนสินค้าที่ต้องการคืน แล้วนำสินค้านั้นไปจัดเก็บตามที่ระบบได้แจ้งไว้

การลดหนี้สินค้า (Material for Credit Note: MCN)

การเบิกสินค้าในคลังเพื่อคืนผู้ขายสามารถทำได้อย่างง่าย โดยการระบุสินค้าและจำนวนที่ต้องการลงในเอกสารเบิกสินค้าคืนผู้ขายซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูลใบรับสินค้าเข้าคลังได้ และส่งขออนุมัติทางออนไลน์ เมื่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าได้รับเอกสารอนุมัติให้เบิกคืนผู้ขาย สามารถเบิกสินค้าตามจำนวนที่แจ้งในเอกสารและส่งคืนให้กับผู้ขายได้

การจัดสมดุลสินค้าคงคลัง (Inventory Balancing)

การควบคุมปริมาณสินค้าในคลังให้มีความสมดุลกับการใช้งานของบริษัท โดยกำหนดปริมาณต่ำสุดและสูงสุดของสินค้าที่ควรมีในคลัง ทั้งนี้เพื่อป้องกันสินค้ามีไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือมีจำนวนมากเกินความจำเป็น และแสดงสถานะของจำนวนสินค้าในคลังเมื่อเทียบกับจำนวนที่กำหนดต่ำสุดและสูงสูงให้ทราบ

รายงานแสดงข้อมูลสินค้าคงคลัง (Inventory Report)

ระบบสามารถแสดงข้อมูลสินค้าในคลังโดยแยกตามโปรเจค คลัง และจุดจัดเก็บสินค้า ที่แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง จำนวนสินค้าที่มีการรับเข้าคลังจากใบสั่งซื้อ จำนวนการเบิกสินค้านำไปใช้ จำนวนการเบิกสินค้าคืนผู้ขาย จำนวนการคืนสินค้าเข้าคลัง และจำนวนการย้ายสินค้า ซึ่งสามารถดูเอกสารในงานคลังที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างละเอียดได้ และสามารถดูสินค้าในคลังที่กำลังออกใบขอซื้อและใบสั่งซื้อได้

รายงานอัจฉริยะคำนวณแบบ FIFO สำหรับงานบัญชี (Intelligent FIFO Report for accounting)

ระบบมีอัลกอลิทึ่มอัจฉริยะที่สามารถออกรายงานบัตรแยกประเภทวัตถุดิบ (คำนวณราคาแบบ FIFO) ได้อย่างง่ายดายซึ่งจะถูกนำไปใช้แสดงในรายงานมูลค่าของสินค้าต่างๆได้ สามารถคำนวณ FIFO ย้อนหลังได้ไม่จำกัดและเสร็จอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที

รายงานอัจฉริยะสำหรับงานบัญชี (Smart Reports for accounting)

รายงานอัจฉริยะสำหรับงานบัญชีที่สามารถแสดงข้อมูลมูลค่าออกมาเป็นรายงาน โดยมีรายงานแสดงมูลค่าการรับสินค้าและการส่งคืนผู้ขาย รายงานแสดงมูลค่าการเบิกจ่ายและการคืนสินค้าจากการผลิต รายงานแสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือ รายงานบัตรแยกประเภทวัตถุดิบ (คำนวณแบบFIFO) รายงานใบขอซื้อ (PR-PO) รายงานใบบันทึกค่าใช้จ่าย (PR-NPO) และรายงานใบเงินยืมทดรอง (ADV) นอกจากนี้มีปฏิทินการจ่าย (นัดรับเช็ค) ของบริษัทที่สามารถดูได้