ระบบจัดซื้อที่ฝ่ายวิศวกรรม

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of quantity: BOQ)

สำหรับบริษัทที่มีการทำงานเกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์ หรืองานก่อสร้างต่างๆ ที่มีการใช้เอกสาร BOQ ในการดำเนินงานแต่ละโครงการ โดยระบบมีฟังก์ชั่นในการจัดการข้อมูลของ BOQ และการนำข้อมูลจากโครงการเก่าเข้ามาใช้ในโครงการใหม่ได้ ทั้งนี้ยังสามารถออกใบขอซื้อ (PR) จากรายการสินค้า/บริการตามจำนวนที่มีอยู่ใน BOQ ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ป้องกันการขอซื้อเกินจำนวนที่กำหนด และควบคุมราคาต่อหน่วยที่ต้องซื้อ และยังสามารถขออนุมัติการขอซื้อตามลำดับผู้อนุมัติทางออนไลน์ได้

ใบเงินยืมทดรอง (Advance: ADV)

สำหรับบริษัทที่มีการใช้เอกสารใบเงินยืมทดรองในการทำงาน มีฟังก์ชันที่ให้ผู้เบิกเงินทดรองสามารถออกเอกสารใบเงินยืมทดรอง (ADV) และทำการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติทางออนไลน์ได้ เจ้าหน้าที่บัญชีได้รับเอกสารที่อนุมัติแล้วและจ่ายเงินให้ผู้เบิกเงินทดรองนำไปใช้ตามจุดประสงค์ ผู้เบิกเงินทดรองสามารถบันทึกข้อมูลการใช้จ่ายพร้อมเอกสารต่างๆลงบนระบบ เพื่อส่งมอบให้ผู้อนุมัติพิจารณาและเป็นเอกสารในการเคลียร์ค่าใช้จ่ายกับทางการเงินได้

ใบขอซื้อ (Purchase Requisition: PR)

การขอซื้อสินค้า/บริการ ที่สามารถเลือกออกเอกสารใบขอซื้อ (PR) ทั้งชนิดที่ไม่ต้องมีใบสั่งซื้อและชนิดที่ต้องมีใบสั่งซื้อ การใช้งานสามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยการกรอกข้อมูลที่ต้องการขอซื้อลงในเอกสารโดยตรง หรือ อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารอื่นเพื่อออกใบขอซื้อ เช่น ใบเสนอราคา ใบ BOQ และใบยืมเงินทดรอง นอกจากนี้ยังสามารถขออนุมัติใบขอซื้อทางออนไลน์ได้

เอกสารวางแผนจัดซื้อ (PR for planning)

สามารถออกเอกสารใบขอซื้อที่มีข้อมูลการชำระเงิน วันที่ต้องการสินค้า วันกำหนดรับสินค้า หรือแม้กระทั่งแสดงเครดิตได้ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปเพื่อสร้าง PO ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้เกิดการอนุมัติและสั่งซื้อได้ถูกต้องตามแผนการที่ถูกกำหนดไว้

ใบตรวจรับงาน (Work Order Acceptance: WOA)

การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ จะต้องมีผู้ที่ทำการตรวจสอบรับรองว่าได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายครบหรือไม่ โดยสามารถกำหนดชื่อผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบตั้งแต่ออกใบขอซื้อ และผู้ตรวจสอบสามารถออกเอกสารใบตรวจรับงาน (WOA) ตามข้อตกลงแต่ละข้อที่มีในใบสั่งซื้อ เพื่อเป็นเอกสารยืนยันการตรวจสอบจำนวนหรือคุณภาพที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายครบสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผู้ขายทำการวางบิล และสามารถส่งเอกสารใบตรวจรับงาน (WOA) ให้กับผู้อนุมัติตรวจสอบตามลำดับทางออนไลน์ได้

Automate Complex Approval

การอนุมัติเอกสารต่างๆบนระบบ ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์และลำดับการอนุมัติของผู้อนุมัติแต่ละคน สามารถส่งเอกสารให้ผู้อนุมัติพิจารณาตามลำดับในการอนุมัติของโครงการและชนิดของเอกสาร ทำได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ตามลำดับสิทธิ์ที่กำหนดในการอนุมัติของแต่ละโครงการ ซึ่งผู้อนุมัติสามารถดูข้อมูลรายละเอียดและไฟล์แนบที่ถูกส่งเข้ามา

การยืมสินค้าผู้ขายมาใช้ก่อน

ในสถานการณ์เร่งด่วนที่ต้องการเบิกใช้สินค้าวัตถุดิบในคลัง แต่พบว่าปริมาณสินค้าวัตถุดิบในคลังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าตามปกติ อาจไม่ทันการณ์ ทำให้เกิดผลเสียต่อการทำงานโดยเฉพาะงานในโรงงานที่ไม่สามารถหยุดการผลิตได้ ฟังก์ชันนี้สามารถนำสินค้าวัตถุดิบจากผู้ขายที่ตกลงกันไว้มาใช้งานก่อน ในขณะที่อยู่ในขั้นตอนการออกเอกสารการขอซื้อและสั่งซื้อ ทำให้การทำงานนั้นยังสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การอนุมัติใบขอซื้อ (PR Approval)

การอนุมัติเอกสารการขอซื้อบนระบบ สามารถส่งขออนุมัติทางออนไลน์ตามสายการอนุมัติที่ถูกกำหนดไว้ได้ เช่น สายการอนุมัติตามแผนก สายการอนุมัติตามโปรเจค และสายการอนุมัติตามสายงาน โดยสามารถกำหนดผู้อนุมัติตามสิทธิการอนุมัติเรียงลำดับก่อนหลัง และยังสามารถกำหนดจำนวนวงเงินของผู้อนุมัติในการอนุมัติเอกสารได้